พิธีเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดเลย

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ//e.dtscout.com/e/?v=1a&pid=5200&site=1&l=http%3A%2F%2Fwww.moe.go.th%2Fwebsm%2F2016%2Foct%2F410.html&j=http%3A%2F%2Fwww.moe.go.th%2Fwebsm%2Fnews-online16.htm
<!–
function na_preload_img()
{
var img_list = na_preload_img.arguments;
if (document.preloadlist == null)
document.preloadlist = new Array();
var top = document.preloadlist.length;
for (var i=0; i


A:hover {text-decoration: underline; color: #000000; font-family: Tahoma; font-weight: bold}

div.wrapper { margin: 0 auto; width: 866px;padding:0;}
table.MsoTableGrid
{border:1.0pt solid windowtext;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
}
div{color:#02FEE9}div{font-family:arial,sans-serif}.g{margin:1em 0}.j{width:34em}.std{font-size:82%} div.MsoNormal
{mso-style-parent:””;
margin-top:0cm;
margin-right:0cm;
margin-bottom:10.0pt;
margin-left:0cm;
line-height:115%;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”
}
table.MsoNormalTable
{mso-style-parent:””;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”}

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดห้องสมุดระชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดเลย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชน ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 เวลา 18.40 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านกำเนิดเพชร ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย ทรงเป็นองค์ประธานเปิดห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดเลย ลำดับที่ 102 ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดเลย ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนจัดสร้างขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา และเพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ เสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้แก่คนในพื้นที่ โดยใช้เงินทุนจัดสร้างจากการทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่าไข่ม่วง อำเภอภูเรือ และจัดทำเหรียญที่ระลึก พระราชญาณวิสุทธิ โสภณ หลวงปู่ท่อน ญาณธโร เพื่อนำรายได้จากการเช่าบูชาเหรียญ จัดตั้งกองทุนห้องสมุดฯ โดยเปิดให้บริการอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2558 ปัจจุบันมีสมาชิกห้องสมุดจำนวน 1,056 คน

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ ภายในห้องสมุด โดยชั้น 1 ได้จัดมุมเรียนรู้ อาทิ มุมหนังสือพระราชนิพนธ์-หนังสือพระราชทาน, มุมดิจิทัลชุมชน, มุมหนังสือทั่วไป, มุมเด็ก, มุมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และห้องเรียนรู้กลุ่มเป้าหมายพิเศษ ซึ่งมีหนังสือทั้งหมด 7,087 เล่ม แยกเป็นประเภทต่างๆ เช่น หนังสือปรัชญา, หนังสือนวนิยาย และหนังสือวิชาการ เพื่อให้ผู้อ่านเลือกใช้บริการได้ตามความสนใจ

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังชั้น 2 ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติ พระอริยสงฆ์เมืองเลย อาทิ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ, หลวงปู่หลุย จันทสาโร และหลวงปู่ชอบ ฐานสโม รวมทั้ง ประวัติคนดีศรีเมืองเลย ซึ่งเป็นบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัด้เลย, พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเลย พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์, การจำลองงานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดเลย ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัด

ในการนี้ ทอดพระเนตรห้องโสตทัศน-นิรมิตรศึกษา ซึ่งรองรับการให้บริการชมภาพยนตร์และสารคดีต่าง ๆ ด้วย

ที่มาขอบคุณ http://www.moe.go.th

โฆษณา