“ดาวพงษ์” สั่งโรงเรียนเตรียมความพร้อมรับมือ สทศ. ใช้ข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย เด็ก ป.6 เดือน ก.พ. 2560

ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว. ศธ. เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2559 สทศ. จะเริ่มใช้ข้อสอบอัตนัย ร้อยละ 20 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ของนักเรียนชั้น ป. 6 ในวิชาภาษาไทย ซึ่งจะสอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีผู้สิทธิ์สอบประมาณ 8 แสนดังนั้นตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนต้อง เตรียมความพร้อมในการฝึกฝนเด็ก ขณะเดียวกันโรงเรียนก็จะต้องเริ่มออกข้อสอบวัดผลการศึกษาของโรงเรียนในวิชาภาษาไทย เป็นข้อสอบอัตนัย เพื่อให้เด็กได้ลองสอบ ข้อสอบที่เป็นอัตนัย ก่อนที่จะสอบโอเน็ต

รมว. ศธ. กล่าวต่อไปว่า สำหรับการเตรียมความพร้อมออกข้อสอบโอเน็ตอัตนัยของ สทศ.นั้น ทาง สทศ. จะคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อตั้งทีมทำการตรวจข้อสอบอัตนัย โดยข้อสอบ 1 ข้อจะใช้คนตรวจ 3 คน และนำคะแนนที่ได้ของผู้ตรวจทั้ง 3 คน มาสรุปเป็นคะแนนเฉลี่ย ทั้งนี่ผู้ได้รับการคัดเลือกต้องเข้าอบรมเรื่องการตรวจข้อสอบ เช่น การให้น้ำหนักคะแนนไปในทิศทางใด เป็นต้น ขณะเดียวกันก็สามารถนำไปแนะแนว หรือติวแก่เด็กได้ว่า ต้องเจอกับข้อสอบแบบไหน ตอบอย่างไร องค์ประกอบเขียนควรมีอะไรบ้าง

Advertisements