รมว.ศธ. เปิดการประชุมนานาชาติที่สิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์ – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เยือนศูนย์ซีมีโอเรลค์ (SEAMEO Regional Language Center – RELC) และเป็นประธานเปิดการประชุมนานาชาติของศูนย์ซีมีโอเรลค์ ครั้งที่ 51 ในหัวข้อ Teaching Literacies – Emerging Pathways and Possibilities in Language Education เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ณ ประเทศสิงคโปร์

singapore

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่าการดำเนินงานของศูนย์ซีมีโอเรลค์ สามารถผลักดันภูมิภาคให้ก้าวข้ามพรมแดนทางสังคมและภาษา โดยเฉพาะการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษในช่วงกว่า 40 ปีที่ผ่านมา ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านวิชาการและปฏิบัติการ อาทิ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ วิธีการสอน การทดสอบ การประเมินผล และการออกแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษในภูมิภาค และเสริมสร้างความร่วมมือและมิตรภาพระหว่างประเทศสมาชิกซีมีโอได้เป็นอย่างดี

ทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญอย่างมาก สำหรับศตวรรษที่ 21 การมีความรู้ด้านภาษาไม่ใช่การเรียนรู้เฉพาะคำศัพท์และความหมายเท่านั้น  แต่ยังทำให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความเข้าใจอันดีระหว่างกัน นอกจากนี้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตจะช่วยสร้างให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ รวมทั้งทักษะในการแก้ปัญหาได้ด้วย

รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมและการเมืองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น หากเราบูรณาการซีมีโอเข้ากับประชาคมอาเซียน ทำให้ภาคการศึกษาของแต่ละประเทศต้องปรับเปลี่ยนตามแนวโน้มของสภาวการณ์ด้านการศึกษาทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมถึง ประเทศสมาชิกซีมีโอก็ควรปฏิรูประบบการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนารูปแบบใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน ซึ่งภาษานับเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการสนับสนุนการพัฒนาของกระบวนการบูรณาการดังกล่าว ดังนั้น ผู้กำหนดนโยบายด้านการศึกษาจึงต้องให้ความสำคัญในการส่งเสริมด้านภาษา และวัฒนธรรมให้มากยิ่งขึ้น

จากประชุมระดับรัฐมนตรีศึกษาของซีมีโอ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อเดือนกันยายน 2557 ได้มีวาระสำคัญด้านการศึกษาของภูมิภาค ซึ่งมี 7 ประเด็นที่จะต้องสนับสนุนให้มีการดำเนินการภายใน 20 ปี ตั้งแต่ปี 2558 – 2578 ดังนี้

 • การส่งเสริมการจัดการศึกษาและการดูแลเด็กปฐมวัย (Early Childhood Care and Education)
  · การจัดการอุปสรรค เพื่อให้เข้าถึงการศึกษา (Addressing Barriers to Inclusion)
  · การเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญกับสภาวะฉุกเฉิน (Resiliency in the Face of Emergencies)
  · การส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา (Promoting Technical and Vocational Education and Training – TVET)
  · การปฏิรูประบบการพัฒนาครู (Revitalizing Teacher Education)
  · การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาและการวิจัย (Promoting Harmonization in Higher Education and Research)
  · การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Adopting a 21st Century Curriculum)

ประเด็นสำคัญด้านการศึกษาเรื่องหนึ่งก็คือ การปฏิรูประบบการพัฒนาครู ซึ่งองค์การซีมีโอได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสอนภาษาอย่างมืออาชีพ รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถในการสอนภาษา ทั้งในด้านความร่วมมือ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ และทักษะการแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงนอกจากนี้ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ก็เป็นอีกประเด็นสำคัญในกระบวนการบูรณาการประชาคมอาเซียนผ่านระบบการพัฒนาครู เพื่อเติมเต็มอุดมคติและการสนับสนุนวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียน ภายในปี 2568

Advertisements