นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2559 ที่สนามสอบโรงเรียนสารวิทยา ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดสอบ GAT/PAT ครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2559 โดยมีผู้มีสิทธิ์สอบใน 19 ศูนย์สอบทั่วประเทศ จำนวน 158,864 คน แบ่งตามรายวิชาที่สอบ ได้แก่

 • GAT ความถนัดทั่วไป 154,031 คน

 • PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 116,118 คน

 • PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 95,442 คน

 • PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ 30,230 คน

 • PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ 7,492 คน

 • PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู 62,965 คน

 • PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ 7,357

 • Pat 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส 7,097 คน

 • PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน 3,128 คน

 • PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น 4,846 คน

 • PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน 8,286 คน

 • PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ 443 คน

 • PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี 5,168 คน

ในส่วนของสนามสอบโรงเรียนสารวิทยา ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผู้มีสิทธิ์สอบทั้งสิ้น 8,917 คน แบ่งเป็นสอบ GAT 1,860 คน และ PAT 7,057 คน ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมการสอบพบว่า กระบวนการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งในส่วนของการได้มาซึ่งข้อสอบและกระบวนการจัดสอบ โดยมีสิ่งที่ต้องการเน้นย้ำคือ การสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนและผู้ปกครองเกี่ยวกับข้อสอบว่า เป็นข้อสอบที่ดีและมีความยุติธรรม โดยในอนาคตจะต้องมีการเปิดเผยข้อสอบล่วงหน้า ทั้งในส่วนของเนื้อหาที่จะสอบ ลักษณะการสอบ ตลอดจนขอบเขตของมาตรฐานการสอบ ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องสร้างมาตรฐานของนักเรียนด้วย เช่น นักเรียนชั้น ม.5 ควรรู้คำศัพท์กี่พันคำ เพื่อให้นักเรียนได้วางแผนเตรียมตัวเองในการสอบ

ในส่วนกรณีที่มีนักเรียนจะมาร้องเรียนเรื่องเฉลยข้อสอบผิดนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้รับรายละเอียด แต่ส่วนตัวเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่มีช่องทางให้ร้องเรียน เพราะเป็นการเปิดโอกาสและช่วยขจัดความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นได้ โดยไม่ต้องไปโพสต์ใต้ดินหรือถล่มอยู่เบื้องหลัง ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ได้ประเทศจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้น

gatpat2

ที่มา http://www.moe.go.th/websm

Advertisements