ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามสอบโรงเรียนพญาไท โดยมี ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา (สพฐ.), นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร, ดร.ณัฎฐนันท์ ปั้นลายนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน ในฐานะหัวหน้าสนามสอบ, นายอำนวย พุทธมี ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ในฐานะประธานศูนย์การประสานงานการสอบ และคณะครูอาจารย์ให้การต้อนรับ

onet2

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดสอบ O-NET คือ การทดสอบความรู้และความคิดรวบยอดตามมาตรฐานการเรียนรู้และตามตัวชี้วัด ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551, เพื่อนำไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบช่วงชั้นและสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้น, เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และครูอาจารย์ ได้นำผลการทดสอบไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประเมินผลการสอน รวมทั้งนำผลการทดสอบมาทำวิจัยต่อไป

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับนโยบายการประเมินผล โดยจะต้องดำเนินการให้เกิดความยุติธรรม โปร่งใส ถูกต้อง เป็นประโยชน์ และสะท้อนมาตรฐานของเด็กจริง ๆ ซึ่งหากผลการทดสอบปรากฏว่าคุณภาพของเด็กยังต่ำกว่ามาตรฐานเราก็ต้องช่วยกันแก้ไข

สำหรับการเปิดเผยกระบวนการและข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบนั้น รัฐบาลมีนโยบายเปิดให้สุด ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลนี้ไม่ได้ทำเพื่อให้ใครอาย แต่เป็นการทำให้คุณภาพดีขึ้น ด้วยการดำเนินการทุกอย่างแบบเปิดเผย กรณีข้อสอบ O-NET นี้ไม่ใช่การบอกข้อสอบล่วงหน้า แต่เป็นการบอกสเปกข้อสอบ อีกทั้งจะมีการเปิดเผยข้อสอบรวมทั้งเฉลย ภายหลังเสร็จสิ้นการดำเนินการจัดสอบ ซึ่งข้อสอบอาจจะผิดหรือมีปัญหาก็ได้ คนออกข้อสอบต้องรับผิดชอบและไม่ต้องอายแล้ว เพราะการเปิดเผยจะให้เกิดการพัฒนาให้ดีขึ้นและถูกต้อง โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มเปิดเผยข้อสอบพร้อมทั้งเฉลยได้ภายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

รานละเอียด http://www.moe.go.th/websm/2016/feb/093.html

Advertisements