พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะตรวจเยี่ยม รร.มหิดลวิทยานุสรณ์

ma1

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พ.อ.ณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยมี รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ผศ.ดร.ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตลอดจนครูและนักเรียน ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (องค์การมหาชน) อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ.2543 เพื่อให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบ ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนักวิจัยพัฒนาและนักประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีหน้าที่ดำเนินการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กที่มีศักยภาพสูง, จัดทำหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน สื่อและอุปกรณ์สำหรับใช้ในโรงเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนร่วมพัฒนามาตรฐานโรงเรียน และให้บริการพิเศษด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ มีนักเรียนรวมจำนวน 720 คน แบ่งเป็นระดับชั้นละ 10 ห้องเรียนๆ ละ 24 คน มีครู 92 คน มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 1 ชุด มีกรรมการรวม 11 คน จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ พ.ศ.2556 ที่มุ่งหมายให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีพื้นฐานความรู้ที่ดีทุกด้าน มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ สืบเสาะองค์ความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ บูรณาการความรู้ทุกศาสตร์ได้ ตลอดจนมีความสมบูรณ์ทั้งทางสติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม และทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ

ทั้งนี้ รู้สึกชื่นชมที่โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างดี กรรมการบริหารมีความเข้มแข็ง ครูมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอนในห้องเรียนทุกปีการศึกษา ตลอดจนสามารถดูแลและปลูกฝังนักเรียนให้เป็นคนเก่งควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรม สิ่งที่น่าทึ่งจากการเยี่ยมชมโครงงานวิทยาศาสตร์ คือ การที่นักเรียนสามารถศึกษา ค้นคว้า และคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ได้กว่า 1,000 โครงงานในจำนวนนี้เป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติรวมกว่า 60 โครงงาน และเป็นโครงงานที่มีการจดสิทธิบัตรกว่า 50 โครงงาน

mhd2

ที่มา http://www.moe.go.th/

Advertisements