พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ สพฐ. ร่วมประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตรงตามความต้องการของสภาพปัญหาของเขตพื้นที่การศึกษา และส่งเสริมให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย มีทักษะการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งส่งเสริมให้มีเครือข่ายทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา จึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น

rrrr

การลงพื้นที่ครั้งนี้ จึงเป็นการประชุมและติดตามผลการดำเนินงานในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบ TEPE Online เน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ การแสดงนิทรรศการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างครบวงจรด้วยระบบ DLTV และ DLIT ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 24 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 รวมทั้งนิทรรศการความก้าวหน้าตามโครงการอ่านออกเขียนได้ ซึ่งมีโรงเรียนที่มีเข้าร่วมจัดนิทรรศการ จำนวน 18 โรงเรียน

นอกจากนี้ มีนิทรรศการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จำนวน 151 โรงเรียน จากจำนวนทั้งหมด 1,302 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนอนุบาลยะลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 และโรงเรียนบ้านม่วงเตี้ย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2 ซึ่งมีการใช้หลักสูตรอิสลามแบบเข้ม จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยนำวิถีการปฏิบัติทางศาสนาอิสลาม มาให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติอย่างจริงจังในด้านการขับเคลื่อนนโยบาย และนิทรรศการโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อดำเนินการตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกพื้นที่เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในรูปแบบที่เหมาะสม ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ได้รับโอกาส ทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับเด็กปกติ

yala1

ที่มา http://www.moe.go.th/

Advertisements