พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และภารกิจของ รมว.ศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยม รร.ที่เพชรบูรณ์

จังหวัดเพชรบูรณ์ – สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด “พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมเฝ้าฯรับเสด็จ

ww

พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”
ที่
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เพื่อทรงประกอบพิธีเปิด “พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รมว.ศึกษาธิการ กราบบังคมทูลรายงานการจัดงาน มีใจความสำคัญสรุปดังนี้

“ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยข้าราชการ คณะครู นักเรียน และบรรดาผู้เข้าเฝ้าฯ อยู่ ณ ที่นี้ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิด “พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ในครั้งนี้

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2519 ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ 13 ตำบลท่าพล อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนท่าพลพิทยาคม ปัจจุบันเปิดสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนจำนวน 539 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 54 คน และมีนายกิตติศักดิ์ เรือนจันทร์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง ตระหนักในชื่อเสียงเกียรติคุณแห่งสถาบันสวนกุหลาบวิทยาลัย นักเรียนประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ได้รับรางวัลชนะเลิศในกีฬาประเภทวอลเลย์บอลชายหาด รางวัลชนะเลิศกีฬาฮอกกี้กลางแจ้ง นอกจากนี้โรงเรียนยังสามารถจัดสภาพแวดล้อม บรรยากาศ และกิจกรรม ได้เป็นอย่างดี

สำหรับ “พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” จัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า เป็นการประกาศเกียรติคุณให้แผ่ไพศาล เป็นศูนย์รวมจิตใจของคณะครู นักเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ถวายสักการะบูชา โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ดำเนินการจัดสร้าง และได้ทำพิธีอัญเชิญพระบรมรูปขึ้นประดิษฐานบนแท่นพระบรมราชานุสาวรีย์ เรียบร้อยแล้ว

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลอุดมฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเบิกนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณ จำนวน 100 ราย เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกต่อจากนั้นขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียน เครื่องทองน้อยถวายสักการะ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินทรงปลูกต้นพยุง ทอดพระเนตรนิทรรศการโรงเรียนเครือข่ายสวนกุหลาบวิทยาลัย 11 โรงเรียน ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”

จากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มที่ระลึก และเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” ทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะ ทรงคม และปลูกต้นพยุง และเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการโรงเรียนเครือข่ายสวนกุหลาบวิทยาลัย 11 โรงเรียน บริเวณห้องโสตทัศนศึกษา


ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ และตรวจเยี่ยมโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม

Untitled-2

co

ทั้งนี้ในช่วงเช้า รมว.ศึกษาธิการ และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ

ก่อนเดินทางกลับ รมว.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม อำเภอเขาค้อ โดยกล่าวกับนักเรียนก่อนเลิกเรียนว่า ขอให้นักเรียนทุกคนแข่งกับตัวเอง ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ต้องการให้เราแข่งกับตัวเองก่อน ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด แล้วตัวเราก็จะค่อยๆ ดีขึ้นเอง ไม่จำเป็นไปต้องไปแข่งขันดีเด่นกับคนอื่น

ที่มา http://www.moe.go.th

Advertisements