ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่ราชบุรี

อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดินทางไปติดตามการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ที่โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย (Queen College)

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ที่โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในปี พ.ศ.2535 พบว่าโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 282 คน ด้วยการพัฒนาทักษะจำนวน 47 กิจกรรม ครบทั้ง 4H คือ Head-Heart-Hands-Health โดยนักเรียนมีโอกาสเลือกเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจและความถนัดตั้งแต่ช่วงเวลา 14.00-16.00 น.  โดยมีครูคอยให้คำแนะนำ และมีศึกษานิเทศก์ติดตาม ดูแล ให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ส่งผลให้สามารถแปลงนโยบายไปสู่การจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ถือเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่นๆ สามารถนำไปปรับใช้ได้

นอกจากติดตามนโยบายดังกล่าวแล้ว รมว.ศึกษาธิการ ได้กล่าวให้นโยบายการปฏิรูปการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินงานมีความก้าวหน้าหลายส่วน อาทิ การปรับปรุงระบบผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและเพียงพอกับความต้องการ โดยได้จัดสรรทุนเพื่อให้ได้มีครูเก่งและตรงกับสาขาวิชาขาดแคลนเพิ่มขึ้นในระยะเร่งด่วน พร้อมปรับแผนพัฒนาครู ที่เน้นเฉพาะสาขาวิชา เน้นบริบทพื้นที่, การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาอย่างรอบคอบ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย ทั้งเนื้อหาที่ต้องรู้และควรรู้, การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา โดยจัดทำฐานข้อมูลกลางที่รวบรวมเนื้อหาสาระไว้ให้ทุกคนเข้าไปเรียนรู้ได้, การวางแผนผลิตคนให้ตรงกับความต้องการพัฒนาประเทศ, การบริหารจัดการ และการปฏิรูประบบทดสอบและประเมินผลผู้เรียน ซึ่งกำลังพิจารณาปรับปรุงระบบการทดสอบของประเทศ โดยเฉพาะ O-NET, GAT/PAT และระบบการสอบตรง

t4

ที่มา http://www.moe.go.th/

Advertisements