ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 44/2559 ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 1/2559

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 44/2559
ผลประชุม คกก.ส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ 1/2559

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คกก.บริหารกองทุนส่งเสริมฯ คนพิการ

ที่ประชุมให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหาร กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ จำนวน 11 ราย เพื่อนำเสนอ รมว.ศึกษาธิการ พิจารณาลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป
โดยมีรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย

1) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเสนอชื่อจากองค์การคนพิการแต่ละประเภท จำนวน 7 ราย ได้แก่ นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ, นางพรทิวา หลั่งน้ำทิพย์ สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย, นายศุภชีพ ดิษเทศ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย, นายชูศักดิ์ ดิษเทศ สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย), นายสมชาติ โอวาทวรรณสกุล สมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย, น.ส.เสาวลักษณ์ อุทยานวุฒิกุล สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต และนางเบญจา ชลธาร์นนท์ สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการสรรหาจากผู้สมัครทั่วไป จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายธีระ จันทรรัตน์, นายประหยัดศักดิ์ บัวงาม, นางดารณี ธนะภูมิ และนายชำเรือง เรืองขำ

ReadMore-Icon

Advertisements