ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 32/2559 ผลประชุม คกก.ขับเคลื่อนแผนการศึกษาชายแดนภาคใต้

ศึกษาธิการ – พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 ที่ห้องประชุมจันทรเกษม

รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยต่อสื่อมวลชนภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตลอดจนทบทวนแนวทางการดำเนินงานในปี 2558 โดยในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการได้ดำเนินงานตามนโยบายขับเคลื่อนเพื่อการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครอบคลุมสถานศึกษา 4,600 แห่ง ครูและบุคลากรทางการศึกษา 77,000 คน และนักเรียนนักศึกษากว่า 1 ล้านคน

ทั้งนี้ มีโครงการสำคัญที่ช่วยพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา อาทิ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กด้วยระบบเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ทำให้ผลการเรียนและผลการสอบ O-NET ของนักเรียนทุกระดับชั้นสูงขึ้น, การพัฒนาและลดภาระของครู เพื่อให้ครูมีเวลาสอนมากขึ้น และจะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนด้วย, โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามโปรแกรมวิทยาศาสตร์-กีฬา และศิลป์-กีฬา เพื่อให้เด็กได้เรียนสายวิชาการควบคู่กับกีฬาที่มีความถนัด ปี 2558 ได้รับนักเรียน ม.4 เข้าร่วมโครงการในโปรแกรมวิทยาศาสตร์-กีฬา ที่จังหวัดยะลา และโปรแกรมวิทยาศาสตร์-กีฬา และศิลป์-กีฬา ที่อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีแผนจะขยายการเรียนการสอนให้ครอบคลุมทุกจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งเตรียมการให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และส่งเสริมโอกาสสู่การประกอบอาชีพด้วย, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ได้เข้าไปดำเนินการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ออกนอกระบบการศึกษาและนักเรียนในสถาบันการศึกษาที่ยังไม่เข้าสู่ระบบการศึกษาตลอดจนประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่

นอกจากนี้ในปี 2558 ได้มอบทุนให้กับนักเรียนนักศึกษาทั้งสายสามัญและสายอาชีพเป็นจำนวนเงินกว่า 192 ล้านบาท ซึ่งจะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้มีผู้เรียนให้ความสนใจเรียนสายอาชีพมากขึ้นถึงร้อยละ 60

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า การรักษาความปลอดภัยครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า, ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ และอาสาสมัครในพื้นที่ ตลอดจนหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการบูรณาการแผนงานและดำเนินงานอย่างเข้มแข็งปลอดภัย ส่งผลให้มีจำนวนครูที่ถูกทำร้ายและเสียชีวิตน้อยลง แสดงให้เห็นถึงคุณภาพของการประสานงานของทุกฝ่าย และต้องรักษาแนวทางการดำเนินงานเช่นนี้ต่อไป

ReadMore-Icon

Advertisements