ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 21/2559 แนวทางการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศึกษาธิการ – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการในคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้สอดคล้องและเป็นไปตามวงรอบของการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานในรอบ 10 ปี ซึ่งได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ จำนวน 3 คณะ เพื่อให้การปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในทศวรรษที่ 21 โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้

ReadMore-Icon

Advertisements