ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 469/2558 ศธ.แถลงผลงานรอบ 1 ปี

ศึกษาธิการ – พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงผลงานกระทรวงศึกษาธิการรอบ 1 ปี (12 กันยายน 2557 – 12 กันยายน 2558) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 ที่ห้องประชุมราชวัลลภ โดยมีผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับ ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ และสื่อมวลชน เข้าร่วมกว่า 300 คน

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินงานเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และระบบการศึกษาตลอดช่วงชีวิตร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของรัฐบาล โดยได้จัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคนทั้ง 7 ช่วงอายุ ได้แก่ 1) เด็กเล็ก-อายุ 0-3 ปี 2) ปฐมวัย-อายุ 3-6 ปี 3) ประถมศึกษา-อายุ 6-12 ปี 4) มัธยมศึกษาตอนต้น-อายุ 12-15 ปี 5) มัธยมศึกษาตอนปลาย-อายุ 15-18 ปี 6) อุดมศึกษา-อายุ 18-22 ปี 7) ประชาชน-อายุ 22 ปี-ตลอดชีวิต

โดยพบว่าในปัจจุบันระบบการศึกษาไทยพบปัญหาในหลากหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นครูไม่ครบชั้น, โรงเรียนไม่ผ่านการประเมินคุณภาพสถานศึกษา, บัณฑิตตกงาน, ทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ำมาก คืออยู่ในอันดับที่ 48 จาก 63 ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และอยู่ในอันดับที่ 5 ของประเทศอาเซียน ซึ่งมีคนไทยเพียง 10 % หรือ 6.54 ล้านคน ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้, นักเรียนเรียนมาก โดยเฉพาะนักเรียนอายุ 10-11 ปี ใช้เวลาเรียนสูงที่สุดในโลกถึง 1,200 ชั่วโมงต่อปี (ข้อมูลจาก UNESCO) เป็นต้น

ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ศึกษา หาข้อมูล และรวบรวมประเด็นปัญหาทั้งหลาย เพื่อจัดทำแผนปฏิรูปการศึกษาที่นำไปสู่แผนปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาองค์รวมทั้งระบบ โดยในปี 2558 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่เป็นจุดเน้นการปฏิรูปการศึกษาที่ต้องเร่งดำเนินการใน 6 เรื่อง ดังนี้

ReadMore-Icon

Advertisements